2019-03-28

Eilinio visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimaiPRANEŠIMAS

dėl kredito unijos „Magnus“

eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

 

2018 m. balandžio 2 d.

Vilnius

 

          Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2019-03-28 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

1)     Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;

2)     Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;

3)     Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;

4)     Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;

5)     Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas patvirtinti;

6)     Patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata;

7)     Paskolų komiteto nariu ir pirmininku išrinktas L. Kindurys;

8)     Valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;

9)     Nustatytas audito įmones darbui apmokėti lėšų limitas;

10) Nepritarta nutarimui pašalinti kredito unijos narius, nebeatitinkančius įtvirtinto kredito unijos įstatuose narystės kriterijaus.

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas n.sakalauskiene@magnus.lt

 

Administracijos vadovė                                                                                    Neringa Sakalauskienė
< Atgal