2020-04-03

KU „Magnus" visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimaiPRANEŠIMAS

dėl kredito unijos „Magnus“

eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

 

2020 m. balandžio 03 d.

Vilnius

 

          Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi, informuojame, kad 2020-03-30 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

1)   Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;

2)   Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;

3)   Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;

4)   Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;

5)   Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas patvirtinti;

6)   Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata;

7)     - Valdybos nariu ir pirmininku perrinktas M. Janavičius, valdybos nariais perrinkti N. Sakalauskienė ir V. Grauslys;

-       Stebėtojų tarybos nariu ir pirmininku perrinktas J. Povilionis, stebėtojų tarybos narėmis perrinktos D. Balsytė ir L. Miežinienė;

-       Paskolų komiteto nariu ir pirmininku perrinktas L. Kindurys, paskolų komiteto nare perrinkta J. Lukauskaitė, paskolų komiteto nariu išrinktas L. Grauslys;

8)   Valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;

9)   Pritarta nutarimui pašalinti kredito unijos narius, nebeatitinkančius įtvirtinto kredito unijos įstatuose narystės kriterijaus.

10) Pritarta kredito unijos 2020-2022 metų veiklos planui;

11) Patvirtinta kredito unijos įstatų nauja redakcija ir suteiktas įgaliojimas administracijos vadovei  N. Sakalauskienei pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir juos registruoti VĮ „Registrų centras“.

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas n.sakalauskiene@magnus.lt

 

Administracijos vadovė                                                                                    Neringa Sakalauskienė
< Atgal