2019-03-05

Pranešimas apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimąPRANEŠIMAS
apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

2019 m. kovo 05 d.

2019 m. kovo 27 d. 12 val. Kredito unijos „Magnus“ patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 15, Vilnius, šaukiamas Kredito unijos Magnus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15, Vilnius (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ir įvyks 2019 m. kovo 28 d. 12 val. (dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.).

Šaukiamo neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1)     Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2)     Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3)     Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4)     Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5)     Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.

6)     2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7)     Kredito unijos paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.

8)     Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9)     Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.

10) Dėl kredito unijos narių, nebeatitinkančių narystės kredito unijoje kriterijaus, pašalinimo iš kredito unijos.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais bei dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2019 m. kovo  21 d. darbo dienomis nuo 8:30 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@magnus.lt

 

Administracijos vadovė                                               Neringa Sakalauskienė
< Atgal