2020-03-05

PRANEŠIMAS apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą2020 m. kovo 27 d. 12 val. Kredito unijos „Magnus“ patalpose, esančiose Konstitucijos pr. 15, Vilnius, šaukiamas Kredito unijos Magnus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15, Vilnius (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. kovo 30 d. 12 val. (dalyvių registracija pradedama 11 val. 30 min. ir baigiama 12 val. 00 min.). Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1.     Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.     Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.     Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.     Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5.     Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6.     Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2020 metams tvirtinimas.

7.     Kredito unijos valdymo organų rinkimas pasibaigus kadencijai.

7.1.Valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7.2.Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.

7.3.Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8.     Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9.     Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

10. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

11. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2020 m. kovo  20 d. darbo dienomis nuo 8:30 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@magnus.lt
< Atgal