2021-03-04

Šaukiamas visuotinis eilinis "Magnus" narių susirinkimasInformuojame, kad š. m. kovo 26 d. 12 val. adresu:  Konstitucijos pr. 15, Vilnius, šaukiamas Kredito unijos Magnus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15, Vilnius (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas.

 

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1.      Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.      Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.      Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.      Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5.      Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6.      2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.      Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8.      Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9.      Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

10.   Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

11.   Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto numatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1226 su pakeitimais) prašome kredito unijos „Magnus“ narių visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu.

 

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Magnus“ klientų aptarnavimo vietoje Konstitucijos pr. 15, Vilnius. Susisiekite telefonu Nr. 8 688 98683.

 

Užpildytus ir pasirašytus balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki susirinkimo pradžios į Kredito unijos buveinę, (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu nurodytu adresu.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

 

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyktų, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. kovo 30 d. 12 val. Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas info@magnus.lt

 

 

Administracijos vadovė                                                         Neringa Sakalauskienė
< Atgal

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis
info@magnus.lt
Konstitucijos pr. 15, Vilnius, LT-09319, Lietuva