Indėlių draudimasTema Atsakymai
MAGNUS Kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas”
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus kredito unijoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių MAGNUS kredito unijoje, visi jūsų indėliai, laikomi kredito unijoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu MAGNUS kredito unija nevykdo įsipareigojimų   –   20 darbo dienų – iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

–   15 darbo dienų – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta  eurai
Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”,  Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, e. paštas idf@idf.lt
Daugiau informacijos   www.iidraudimas.lt
  Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, MAGNUS kredito unija  dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų kredito unijoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi kredito unijoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai iki 200 000eur; įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje  www.iidraudimas.lt/

2. Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” (Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 2135657, faks. (8 5 )2135546, e. paštas idf@idf.lt), interneto svetainė www.iidraudimas.lt/. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

–   20 darbo dienų – iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

–   15 darbo dienų – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

–   10 darbo dienų – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

–   7 darbo dienas – nuo 2024 m. sausio 1 d.

Indėlininkas turi teisę į avansinę minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnę negu indėlininko turima tinkamo drausti indėlio suma, indėlių draudimo išmokos dalį , kuri indėlininko prašymu išmokama per 5 darbo dienas nuo jo prašymo gavimo draudimo įmonėje dienos, su sąlyga, kad draudimo įmonė neišmokės indėlių draudimo išmokos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Išmokėta avansinė indėlių draudimo išmoka atimama iš bendros šiam indėlininkui apskaičiuotos indėlių draudimo išmokos sumos

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.iidraudimas.lt/.


Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

 Indėlių draudimo objektas nėra:

 • kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
 • kredito unijos Panevėžio regiono taupomoji kasa nuosavos lėšos;

 • indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

 • finansų įstaigų indėliai;

 • valdymo įmonių indėliai;

 • finansų maklerio įmonių indėliai;

 • indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

 • pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

 • kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

 • pensijų fondų indėliai;

 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

 • Lietuvos banko indėliai;

 • paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

 

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

 • už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau);
 • indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;
 • Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

Indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis
info@magnus.lt
Konstitucijos pr. 15, Vilnius, LT-09319, Lietuva