„Apmokame Jūsų šildymo sąskaitą“ akcijos taisyklės

Akcijos „Sudaryk 18 mėnesių ar daugiau terminuotą indėlį kredito unijoje „Magnus“ ir laimėk 2023 metų sausio mėnesio šildymo sąskaitą” taisyklės (toliau – Taisyklės). 

  1. Organizatorius

1.1. Kredito unija „Magnus“, juridinio asmens kodas 302671848, buveinės adresas Konstitucijos pr. 15, Vilnius, (toliau – „Organizatorius”) organizuoja akciją „Sudaryk 18 mėnesių ar daugiau terminuotą indėlį kredito unijoje „Magnus“ ir laimėk 2023 metų sausio mėnesio šildymo sąskaitą”  (toliau – „Akcija”), kuri yra vykdoma pagal šias Taisykles.

  1. Akcijos laikotarpis

2.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.2. Nugalėtojai bus išrinkti 2023 m. sausio 09 dieną. Su prizų laimėtojais bus susiekta asmeniškai.

  1. Akcijos dalyviai

3.1. Akcijoje dalyvauja kredito unijos „Magnus“ nariai, kurie Akcijos laikotarpiu sudarė indėlio sutartis nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. ne trumpesniam nei 18 mėnesių terminui.

3.2. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.

  1. Akcijos taisyklės

4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje dalyviai tinklalapyje www.magnus.lt arba kredito unijos „Magnus“ buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius, turi sudaryti indėlio sutartį ne trumpesniam nei 18 mėnesių terminui laikotarpyje nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4.2. Pasibaigus Akcijos laikotarpiui, 2023 m. sausio 09 d. atsitiktiniu būdu bus išrinkti 3 laimingieji, kuriems bus apmokėtos 2023 m. sausio mėnesio šildymo sąskaitos. Prizo laimėtojai bus išrenkami kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi asmenys – https://wheelofnames.com. Atskirai su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta per 2 (dvi) darbo dienas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu bei telefonu. Bus apmokėta Akcijos dalyvio asmeninės nuosavybės teise priklausančio vieno gyvenamosios paskirties turto (būsto), kuriame gyvena Akcijos dalyvis, 2023 m. sausio mėnesio šildymo sąskaita.

4.3.Minimali indėlio suma – 1000 Eur.

4.4. Akcijos prizas – apmokama 2023 metų sausio mėnesio sąskaita, kuri turi būti pateikta kredito unijai „Magnus“ iki 2023 m. vasario 28 d.

4.5. Į 2023 metų sausio mėnesio sąskaitą negali būti įtrauktos skolos už praėjusius laikotarpius.

4.6. Palūkanos už padėtą indėlį nustatomos pagal tą dieną galiojančią palūkanų normą, kuri yra skelbiama tinklapyje www.magnus.lt ir www.indeliai.lt.

4.7. Akcijos dalyvis, sudaręs indėlio sutartį ir ją nutraukęs anksčiau nei 2023 m. sausio mėnesį, akcijoje nedalyvauja.

4.8. Indėlio sutarties terminas privalo būti ne trumpesnis nei 18 mėnesių laikotarpis.

4.9. Pinigai bus išmokami į indėlininko atsiskaitomąją sąskaitą kredito unijoje „Magnus“  pagal pateiktą šildymo sąskaitą.

4.10. Jei laimėtojas iki 2023m. sausio 28 d. nepateiks informacijos apie jo šildymo sąskaitą, prizo įteikimas nebetenka galios.

4.11. Akcijos dalyvis yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas ir/ar mobilusis telefono numeris, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti dovanos ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su dovanos netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.

4.12. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

4.13. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos, adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius.

4.14. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.

5.Asmens duomenų apsauga

5.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

5.2. Akcijos metu surinkti Akcijos dalyvių asmens duomenys gali būti naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant atranką, laimėtojų (vardo, pavardės) viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

5.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

5.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus nuo Akcijos pabaigos.

Daugiau apie privatumo politiką skaitykite > https://www.magnus.lt/privatumo-taisykles/

  1. Kitos sąlygos

6.1. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.2. Jeigu dalyviai, įvykdę šios Akcijos reikalavimus nesutinka dalyvauti Akcijoje, dalyviai turi informuoti Organizatorių elektroniniu paštu info@magnus.lt.

6.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Prizų įteikimo tvarką. Apie Prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.magnus.lt.

6.4. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

6.5. Už nepanaudotus Prizus dalyviams nėra atlyginama.

6.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.magnus.lt.

Scroll to Top