PRANEŠIMAS dėl kredito unijos „Magnus“eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

undefined

PRANEŠIMAS

dėl kredito unijos „Magnus“
eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2022 m. balandžio 01 d.
Vilnius

          Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame, kad 2022-03-31 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  • Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  • Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  • Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  • Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarka patvirtinti;
  • Patvirtinta 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  • Patvirtintas metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams mokėjimas pagal pateiktą projektą;
  • Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.
  • Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovė Neringa Sakalauskienė, tel. Nr. 8 614 44131, el. paštas n.sakalauskiene@magnus.lt

Scroll to Top