D.U.K

Kredito unija yra kredito įstaiga, veikianti kooperatiniais pagrindais, t. y. kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir kredito unijos savininkas, turintis teisę dalyvauti kredito unijos valdyme. Unija tenkina tik savo narių finansinius poreikius, priima indėlius iš jų ir surinktas lėšas skolina kitiems savo nariams. Kitaip nei kitos finansinės institucijos, kredito unija nesiekia pelno. Jei ji dirba pelningai, pelnas paskirstomas siūlant aukštesnes palūkanas už indėlius ir patrauklias paskolų palūkanas. Kreditų unijų veikla yra kontroliuojama remiantis Kredito unijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Norint tapti Lietuvoje veikiančios kredito unijos nariu, reikia sumokėti pajinį įnašą, kitaip vadinamą “pajumi”. Neretai gauname klausimų, kas tai yra ir kodėl to reikia, todėl pabandysime trumpai, aiškia kalba paaiškinti.

Privalomas pagal įstatymą

Pagal mūsų šalyje galiojančius įstatymus, kredito unijos didžiąją dalį savo paslaugų gali teikti tiktai savo nariams. Tarp nariams teikiamų paslaugų - paskolos, indėliai ir kt. Kaip tampama nariu? Įsigyjant pagrindinį pajų, kurio dydis mūsų unijoje yra 30 eurų. Tai yra minimali pagrindinio pajaus suma, nustatyta LR įstatymais.

Suteikia teisę dalyvauti sprendimų priėmime

Eidami šiek tiek giliau, rastume dar keletą dalykų, kuriuos atveria pagrindinio pajaus įsigijimas. Prieš kalbant apie juos, reiktų prisiminti, kad kredito unija yra kooperatinė įstaiga, tai reiškia, kad svarbiausius jos valdymo sprendimus priima nariai.

Todėl pajaus įsigijimas suteikia teisę kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę ir spręsti esminius klausimus, numatytus tokių susirinkimų darbotvarkėje. Pajus netgi atveria galimybę gauti dividendus, jei kredito unija juos moka. Tad tam tikra prasme, pajus šiek tiek primena įmonės akcijas, nors tai ir nėra visiškai tas pats.

Yra grąžinamas arba perleidžiamas

Dar vienas svarbus dalykas apie pajų yra tas, kad, žmogui nusprendus nebesinaudoti kredito unijos paslaugomis, jis gali bet kuriuo metu iš jos išstoti. Narystei kredito unijoje pasibaigus, pagrindinis pajus yra grąžinamas vadovaujantis kredito unijos įstatuose aprašyta tvarka. Tiesa, tai gali užtrukti, nes, remiantis įstatymo numatytais terminais, tam reikia sulaukti buhalterinių metų pabaigos ir gauti leidimą iš Lietuvos banko. Grąžinamo pajinio įnašo dydis priklauso nuo kredito unijos rezultatų.

Kitas galimas variantas - pajaus perleidimas. Pajų trišale sutartimi galima perleisti trečiajam asmeniui, kuris nori tapti kredito unijos nariu vietoje Jūsų. Tokiu atveju pajinį įnašą galima atgauti operatyviau.

MAGNUS kredito unijos nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys Vilniuje, Vilniaus arba Trakų rajone. Unijos nariai turi įmokėti 30 Eur įnašą (pajų), kuris leidžia naudotis visomis kredito unijos paslaugomis ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo datos.

Einamoji sąskaita atidaroma tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui, įstojusiam į kredito uniją ir sudariusiam einamosios sąskaitos sutartį.

MAGNUS kredito unijoje kreditą gali gauti tiek privatus asmuo, tiek verslo klientas, tapęs unijos nariu. Kredito suma nustatoma atsižvelgus į kliento poreikius ir įvertinus kliento finansinę būklę. Daugiau informacijos rasite čia: Privatiems ir Verslui

Kreditas išmokamas kredito sutartyje nustatyta tvarka ir klientui pateikus prašymą bei atsižvelgus į tai, ar yra įvykdytos visos sutartyje numatytos sąlygos.

Susidūrus su finansiniais sunkumais, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į savo paskolų vadybininką, kuris padės rasti tinkamiausią sprendimą.

Nesusitarus ar neradus sprendimo su savo paskolų vadybininku bus kreiptasi į skolų išieškojimo bendrovę UAB CONLEX

Nusprendę padėti taupomąjį indėlį, atvykite į mūsų biurą, kur bus sudaryta terminuotojo indėlio sutartis. Lėšas terminuotajam indėliui galima įnešti grynaisiais, banko kortele arba pervesti bankiniu pavedimu. Turintiems el. bankininkystės sutartį, tai galima padaryti ir internetu.

Indėlių palūkanas pasiimti galima po terminuotojo indėlio sutartyje nurodytos paskutinės termino dienos, arba kas mėnesį, jei taip numatyta sutartyje.

Taip, sutartį nutraukti galime bet kada, pranešus prieš 5 k.d., tačiau tuomet nėra išmokamos sukauptos palūkanos.

MAGNUS kredito unija yra Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvė ir unijoje laikomi indėliai yra visiškai saugūs. Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui. Mūsų anketos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas.

  1. Pajaus gražinimas vykdomas, vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio bei Kredito unijos tapimo nariu, klientu bei pajinių sąskaitų atidarymo tvarkos (versija 3.0) 49- 56 punktuose, nustatyta įsakmia tvarka.
  2. Pajus bus išmokėtas tik kitais kalendoriniais metais po to, kai (i) Visuotiniame nariu susirinkime bus patvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos, jei nuostolis gražintini pajai proporcingai mažinami (iii) bus gautas Lietuvos banko leidimas mažinti kredito unijos pajinį kapitalą (iv) kredito unijos įstatuose numatyta, kad gavus LB leidimą mažinti pajinį kapitalą, su nariu unija atsiskaitoma ne vėliau nei per 30 d.
  3. Tik po LB leidimo galutinai paaiškės asmeniui išmokamo pajaus suma.
  4. Grąžinamų pajų išmokėjimo data bus ne anksčiau tik kaip kitų kalendorinių metų gegužės – birželio mėnesiais.

Centrinė kredito unija yra kredito unijas vienijanti organizacija.

Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų:

  1. Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus;
  2. Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja;
  3. Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.

Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos: Lietuvos Centrinė kredito unija (LCKU, vienija 45 kredito unijas) ir Lietuvos Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU, vienija 14 kredito unijų).

Scroll to Top